skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Foreign Policy xóa Tác giả/ người sáng tác: Mikael Weissmann xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Foreign Policy in a Global Perspective: A Responsible Reformer “Striving For Achievement”

Weissmann, Mikael; Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för markoperationer (KV Mark)

Journal of China and International Relations, 2015, Vol. 3(1), pp. 151-166

ISSN: 1005-8885 ; DOI: 10.5278/ojs.jcir.v3i1.1150

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...