skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Mielniczuk, Fabiano xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identidade como Fonte de Conflito: Ucrânia e Rússia no Pós-URSS

Mielniczuk, Fabiano

Contexto Internacional, Jan-Jun 2006, Vol.28(1), pp.223-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From realism to emancipation: the role of economic factors in security studies

Mielniczuk, Fabiano

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2012, Vol.55(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292012000100002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fabiano Mielniczuk
  2. Mielniczuk, Fabiano
  3. Mielniczuk, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...