skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Tác giả/ người sáng tác: Miedema, Elke xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualizing Health Promotion in Relation to Outpatient Healthcare Building Design: A Scoping Review

Miedema, Elke ; Lindahl, Göran ; Elf, Marie

HERD: Health Environments Research & Design Journal, January 2019, Vol.12(1), pp.69-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1937-5867 ; E-ISSN: 2167-5112 ; DOI: 10.1177/1937586718796651

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Elf, Marie
  2. Elf, M
  3. Lindahl, Göran
  4. Miedema, E
  5. Miedema, Elke

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...