skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Tác giả/ người sáng tác: Mickiewicz, Tomasz xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Economics of Institutional Change: Central and Eastern Europe Revisited
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economics of Institutional Change: Central and Eastern Europe Revisited

Douarin, Elodie ; Mickiewicz, Tomasz

ISBN: 978-3-319-57957-3 ; E-ISBN: 978-3-319-65474-4 ; DOI: 10.1007/978-0-230-29128-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Economic Transition in Central Europe and the Commonwealth of Independent States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Transition in Central Europe and the Commonwealth of Independent States

Mickiewicz, Tomasz

E-ISBN: 9780230504349 E-ISBN: 0230504345 DOI: 10.1057/9780230504349 ISBN: 9781403941626

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mickiewicz, Tomasz
  2. Douarin, Elodie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...