skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Applications (General) (Ci) xóa Tác giả/ người sáng tác: Michotte, Benjamin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Splitting rules for graceful degradation of user interfaces

Florins, Murielle ; Simarro, Francisco ; Vanderdonckt, Jean ; Michotte, Benjamin

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.264-266

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111505

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A transformational approach for multimodal web user interfaces based on UsiXML

Stanciulescu, Adrian ; Limbourg, Quentin ; Vanderdonckt, Jean ; Michotte, Benjamin ; Montero, Francisco

Proceedings of the 7th international conference on multimodal interfaces, 04 October 2005, pp.259-266

ISBN: 1595930280 ; ISBN: 9781595930286 ; DOI: 10.1145/1088463.1088508

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Michotte, Benjamin
  3. Vanderdonckt, J.
  4. Michotte, B.
  5. Montero, Francisco

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...