skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Chủ đề: Navigation xóa Chủ đề: Computer Programs xóa Tác giả/ người sáng tác: Michel, Thomas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

How younger and older adults master the usage of hyperlinks in small screen devices

Ziefle, Martina ; Schroeder, Ulrik ; Strenk, Judith ; Michel, Thomas

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.307-316

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240676

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ziefle, M.
  2. Schroeder, U.
  3. Strenk, Judith
  4. Schroeder, Ulrik
  5. Strenk, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...