skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mgawadere, Florence xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"There is no time for knowing each other": Quality of care during childbirth in a low resource setting

Mgawadere, Florence ; Smith, Helen ; Asfaw, Atnafu ; Lambert, Jaki ; Broek, Nynke van Den

Midwifery, August 2019, Vol.75, pp.33-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-6138 ; DOI: 10.1016/j.midw.2019.04.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“We are the ones who should make the decision” – knowledge and understanding of the rights-based approach to maternity care among women and healthcare providers

Jolly, Yasmin ; Mgawadere, Florence

BMC Pregnancy and Childbirth, 2019, Vol.19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712393 ; DOI: 10.1186/s12884-019-2189-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mgawadere, Florence
  2. Mgawadere, F
  3. van Den Broek, N
  4. Yasmin Jolly
  5. Lambert, Jaki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...