skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Mezhoudi, Nesrine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards task-based linguistic modeling for designing GUIs

Khaddam, Iyad ; Mezhoudi, Nesrine ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 27th Conference on l'interaction homme-machine, 27 October 2015, pp.1-10

ISBN: 9781450338448 ; ISBN: 1450338445 ; DOI: 10.1145/2820619.2820636

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mezhoudi, Nesrine
  2. Khaddam, Iyad
  3. IHM'15, Conférence
  4. Mezhoudi, N.
  5. Vanderdonckt, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...