skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Reference Services Review xóa Tác giả/ người sáng tác: Metcalfe, Mike xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informing the knowledge workers

Martin, Paul ; Metcalfe, Mike

Reference Services Review, 01 December 2001, Vol.29(4), pp.267-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907320110408384

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Martin, P.
  2. Metcalfe, Mike
  3. Martin, Paul
  4. Metcalfe, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...