skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mentasti, E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in agricultural soils from Piedmont, Italy. Distribution, speciation and chemometric data treatment

Abollino, O ; Aceto, M ; Malandrino, M ; Mentasti, E ; Sarzanini, C ; Petrella, F

Chemosphere, November 2002, Vol.49(6), pp.545-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; PMID: 12430642 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption of heavy metals on Na-montmorillonite. Effect of pH and organic substances

Abollino, O ; Aceto, M ; Malandrino, M ; Sarzanini, C ; Mentasti, E

Water research, April 2003, Vol.37(7), pp.1619-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; PMID: 12600390 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and mobility of metals in contaminated sites. chemometric investigation of pollutant profiles

Abollino, Ornella ; Aceto, Maurizio ; Malandrino, Mery ; Mentasti, Edoardo ; Sarzanini, Corrado ; Barberis, Renzo

Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 2002, Vol.119(2), pp.177-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; PMID: 12152825 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach for arsenic in a contaminated soil: speciation, fractionation, extraction and effluent decontamination

Giacomino, A ; Malandrino, M ; Abollino, O ; Velayutham, M ; Chinnathangavel, T ; Mentasti, E

Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), February 2010, Vol.158(2), pp.416-23 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-6424 ; PMID: 19783338 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2009.08.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation of heavy metals from contaminated soil to plants and evaluation of soil remediation by vermiculite

Malandrino, Mery ; Abollino, Ornella ; Buoso, Sandro ; Giacomino, Agnese ; La Gioia, Carmela ; Mentasti, Edoardo

Chemosphere, January 2011, Vol.82(2), pp.169-78 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 21055788 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2010.10.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mentasti, E.
  2. Abollino, O.
  3. Malandrino, M.
  4. Sarzanini, C.
  5. Mentasti, Edoardo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...