skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Menahan, L A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Characterization of elevated plasma alkaline phosphatase activity in genetically obese mice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of elevated plasma alkaline phosphatase activity in genetically obese mice

Menahan, L.A. ; Sobocinski, K.A. ; Austin, B.P.

Metabolism, 3/1985, Vol.34(3), pp.272-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00260495 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0026-0495(85)90012-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Hormonal, metabolic and morphologic studies of aged C57BL/6J obese mice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hormonal, metabolic and morphologic studies of aged C57BL/6J obese mice

Austin, B.P. ; Garthwaite, T.L. ; Hagen, T.C. ; Stevens, J.O. ; Menahan, L.A.

Experimental Gerontology, 1/1984, Vol.19(2), pp.121-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 05315565 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0531-5565(84)90015-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Menahan, L.A
  2. Austin, B.P
  3. Garthwaite, T.L
  4. Hagen, T.C
  5. Stevens, J.O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...