skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Tác giả/ người sáng tác: Melville, Jane xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPATIO‐TEMPORAL CHANGES IN THE STRUCTURE OF AN AUSTRALIAN FROG HYBRID ZONE: A 40‐YEAR PERSPECTIVE

Smith, Katie L. ; Hale, Joshua M. ; Gay, Laurène ; Kearney, Michael ; Austin, Jeremy J. ; Parris, Kirsten M. ; Melville, Jane

Evolution, December 2013, Vol.67(12), pp.3442-3454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-3820 ; E-ISSN: 1558-5646 ; DOI: 10.1111/evo.12140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phylogenetic evidence of historic mitochondrial introgression and cryptic diversity in the genus Pseudemoia (Squamata: Scincidae)

Haines, Margaret L ; Moussalli, Adnan ; Stuart-Fox, Devi ; Clemann, Nick ; Melville, Jane

Molecular Phylogenetics and Evolution, December 2014, Vol.81, pp.86-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1055-7903 ; E-ISSN: 1095-9513 ; DOI: 10.1016/j.ympev.2014.09.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conservation genetics and species status of an endangered Australian dragon, Tympanocryptis pinguicolla (Reptilia: Agamidae)

Melville, Jane ; Goebel, Stephanie ; Starr, Carly ; Keogh, J. ; Austin, Jeremy

Conservation Genetics, 2007, Vol.8(1), pp.185-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1566-0621 ; E-ISSN: 1572-9737 ; DOI: 10.1007/s10592-006-9161-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Melville, J.
  2. Melville, Jane
  3. Austin, Jeremy
  4. Austin, Jeremy J
  5. Smith, Katie L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...