skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa Tác giả/ người sáng tác: Melnikas, Borisas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The processes of emigration from Lithuania in the conditions of economic globalization/Emigracijos is Lietuvos procesai ekonomikos globalizacijos salygomis.(Report)

Naulickaite, Indre ; Melnikas, Borisas

Science - Future of Lithuania, 2015, Vol.7(2), p.221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-2341 ; DOI: 10.3846/mla.2015.750

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emigration and the processes of globalization: challenges, contemporary trends, issues, solutions/Emigracija ir globalizacijos procesai: issukiai, siuolaikines tendencijos, problemos, sprendimai.(Report)

Naulickaite, Indre ; Melnikas, Borisas

Science - Future of Lithuania, 2016, Vol.8(2), p.230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-2341 ; DOI: 10.3846/mla.2015.907

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Borisas Melnikas
  2. Naulickaitė, Indrė
  3. Melnikas, Borisas
  4. Naulickaite, Indre
  5. Indrė Naulickaitė

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...