skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: SciELO Colombia xóa Tác giả/ người sáng tác: Mejía, Sergio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Las historias de Bartolomé Mitre: operación nacionalista al gusto de los argentinos

Mejía, Sergio

Historia Crítica, 01 June 2007, Issue 33, pp.98-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-1617 ; E-ISSN: 1900-6152

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...