skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Meintjes, Rina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Extended BSc Programme: Performance of students in Chemistry.(Commentary)

Dennis, C. Robert ; Meintjes, Rina ; Marais, Charlene ; Versteeg, Ricky ; Swarts, Jannie C.

South African Journal of Science, 2017, Vol.113(9-10), p.15(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-2353 ; DOI: 10.17159/sajs.2017/a0229

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance in Chemistry of students who started in the University Preparation Programme: The ripple effect

Marais, Charlene ; Meintjes, Rina ; Dennis, C ; Swarts, Jannie

South African Journal of Science, Jul/Aug 2016, Vol.112(7/8), pp.5-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00382353 ; E-ISSN: 19967489 ; DOI: 10.17159/sajs.2016/a0162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Swarts, J.C.
  2. Meintjes, R.
  3. Dennis, C. Robert
  4. Swarts, Jannie
  5. Swarts, Jc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...