skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Chủ đề: Humans xóa Chủ đề: Male xóa Tác giả/ người sáng tác: Mehta, D xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A first-in-class, first-in-human, phase I trial of p28, a non-HDM2-mediated peptide inhibitor of p53 ubiquitination in patients with advanced solid tumours

Warso, M A ; Richards, J M ; Mehta, D ; Christov, K ; Schaeffer, C ; Rae Bressler, L ; Yamada, T ; Majumdar, D ; Kennedy, S A ; Beattie, C W ; Das Gupta, T K

British journal of cancer, 19 March 2013, Vol.108(5), pp.1061-70 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1532-1827 ; PMID: 23449360 Version:1 ; DOI: 10.1038/bjc.2013.74

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schaeffer, C
  2. Christov, K.
  3. Rae Bressler, L
  4. Kennedy, S
  5. Warso, M.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...