skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Nhan đề tạp chí: Majallah-i āb va Khāk xóa Tác giả/ người sáng tác: Mehrdad Taghian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating the Optimal Capacity for Reservoir Dam based on Reliability Level for Meeting Demands

Mehrdad Taghian

Majallah-i āb va Khāk, 01 February 2017, Vol.30(3), pp.672-684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-4757 ; E-ISSN: 2423-396X ; DOI: 10.22067/jsw.v30i3.34436

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Taghian, M
  2. Mehrdad Taghian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...