skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Political science -- Political philosophy -- Political ideologies xóa Chủ đề: Democracy xóa Tác giả/ người sáng tác: Medearis, John xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Movements and Deliberative Democratic Theory

Medearis, John

British Journal of Political Science, 1 January 2005, Vol.35(1), pp.53-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071234 ; E-ISSN: 14692112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labor, Democracy, Utility, and Mill's Critique of Private Property

Medearis, John

American Journal of Political Science, 1 January 2005, Vol.49(1), pp.135-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00925853 ; E-ISSN: 15405907 ; DOI: 10.2307/3647718

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schumpeter, the New Deal, and Democracy

Medearis, John

The American Political Science Review, 1 December 1997, Vol.91(4), pp.819-832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/2952166

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...