skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Reference Services Review xóa Tác giả/ người sáng tác: Medaille, Ann xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The @One service environment: information services for and by the millennial generation

Zink, Steven D ; Medaille, Ann ; Mundt, Madeline ; Colegrove, Patrick T ; Aldrich, Duncan

Reference Services Review, 16 February 2010, Vol.38(1), pp.108-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907321011020761

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Colegrove, Patrick
  2. Aldrich, Duncan
  3. Madeline Mundt
  4. Duncan Aldrich
  5. Zink, Steven

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...