skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mecking, Stefan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalyst Activity and Selectivity in the Isomerising Alkoxycarbonylation of Methyl Oleate

Christl, Josefine T. ; Roesle, Philipp ; Stempfle, Florian ; Wucher, Philipp ; Göttker‐Schnetmann, Inigo ; Müller, Gerhard ; Mecking, Stefan

Chemistry – A European Journal, 09 December 2013, Vol.19(50), pp.17131-17140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-6539 ; E-ISSN: 1521-3765 ; DOI: 10.1002/chem.201301124

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic Polyester from Algae Oil

Roesle, Philipp ; Stempfle, Florian ; Hess, Sandra K. ; Zimmerer, Julia ; Río Bártulos, Carolina ; Lepetit, Bernard ; Eckert, Angelika ; Kroth, Peter G. ; Mecking, Stefan

Angewandte Chemie International Edition, 23 June 2014, Vol.53(26), pp.6800-6804 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-7851 ; E-ISSN: 1521-3773 ; DOI: 10.1002/anie.201403991

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refining of Plant Oils to Chemicals by Olefin Metathesis

Chikkali, Samir ; Mecking, Stefan

Angewandte Chemie International Edition, 11 June 2012, Vol.51(24), pp.5802-5808 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-7851 ; E-ISSN: 1521-3773 ; DOI: 10.1002/anie.201107645

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linear Semicrystalline Polyesters from Fatty Acids by Complete Feedstock Molecule Utilization

Quinzler, Dorothee ; Mecking, Stefan

Angewandte Chemie International Edition, 07 June 2010, Vol.49(25), pp.4306-4308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-7851 ; E-ISSN: 1521-3773 ; DOI: 10.1002/anie.201001510

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promotion of Selective Pathways in Isomerizing Functionalization of Plant Oils by Rigid Framework Substituents

Christl, Josefine T. ; Roesle, Philipp ; Stempfle, Florian ; Müller, Gerhard ; Caporaso, Lucia ; Cavallo, Luigi ; Mecking, Stefan

ChemSusChem, December 2014, Vol.7(12), pp.3491-3495 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1864-5631 ; E-ISSN: 1864-564X ; DOI: 10.1002/cssc.201402441

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polyterpenes by ring opening metathesis polymerization of caryophyllene and humulene

Grau, Etienne ; Mecking, Stefan

Green Chemistry, 2013, Vol.15(5), pp.1112-1115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-9262 ; E-ISSN: 1463-9270 ; DOI: 10.1039/c3gc40300a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mecking, Stefan
  2. Mecking, S
  3. Roesle, Philipp
  4. Stempfle, Florian
  5. Christl, Josefine T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...