skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Tác giả/ người sáng tác: Mechanic, David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disadvantage, inequality, and social policy

Mechanic, David

Health affairs, 2002, Vol.21(2), pp. 48-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02782715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muddling through elegantly finding the proper balance in rationing ; explicit rationing at the clinical level is likely to cause more harm than good

Mechanic, David

Health affairs, 1997, Vol.16(5), pp.83-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employing persons with serious mental illness

Mechanic, David; Bilder, Scott ; Mcalpine, Donna D

Health affairs, 2002, Vol.21(5), pp. 242-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging trends in mental health policy and practice managed care provides the potential for a more balanced system in the postinstitutional era of mental health care

Mechanic, David

Health affairs, 1998, Vol.17(6), pp.82-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The managed care backlash perceptions and rhetoric in health care policy and the potential for health care reform

Mechanic, David

The Milbank quarterly, 2001, Vol.79(1), pp. 35-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0887-378X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust and informed consent to rationing

Mechanic, David

The Milbank quarterly, 1994, Vol.72(2), pp.217-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0887-378X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correcting misconceptions in mental health policy strategies for improved care of the seriously mentally ill

Mechanic, David

The Milbank quarterly, 1987, Vol.65(2), pp.203-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0887-378X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mechanic, D.
  2. Mechanic, David
  3. Mechanic
  4. Bilder, Scott
  5. Blider, Scott

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...