skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Meadwell, Hudson xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism chez Gellner

Meadwell, Hudson

Nations and Nationalism, October 2012, Vol.18(4), pp.563-582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2012.00544.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophic history and common culture in Gellner's theory of nationalism

Meadwell, Hudson

Nations and Nationalism, April 2015, Vol.21(2), pp.270-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12082

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Nationalism in Quebec

Meadwell, Hudson

World Politics, 1 January 1993, Vol.45(2), pp.203-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438871 ; E-ISSN: 10863338 ; DOI: 10.2307/2950658

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Nationalism and Collective Choice Theory

Meadwell, Hudson

Comparative Political Studies, July 1989, Vol.22(2), pp.139-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414089022002001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural and instrumental approaches to ethnic nationalism

Meadwell, Hudson

Ethnic and Racial Studies, 01 July 1989, Vol.12(3), pp.309-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1989.9993637

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The importance of being Ernest: a Comment on Riga and Hall

Meadwell, Hudson

Nations and Nationalism, July 2017, Vol.23(3), pp.642-644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gellner redux?

Meadwell, Hudson

Nations and Nationalism, Jan, 2014, Vol.20(1), p.18(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

G ellner redux?

Meadwell, Hudson

Nations and Nationalism, January 2014, Vol.20(1), pp.18-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12029

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Irish Meet the Welsh Wizard: Character, Narrative, and Political Rationality in the Formation of the Irish Free State

Meadwell, Hudson

Nationalism and Ethnic Politics, 02 July 2016, Vol.22(3), pp.322-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537113.2016.1203705

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Republics, Nations and Transitions to Modernity

Meadwell, Hudson

Nations and Nationalism, January 1999, Vol.5(1), pp.19-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1354-5078.1999.00019.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Integration and the Politics of Independence

Meadwell, Hudson ; Martin, Pierre

Nations and Nationalism, March 1996, Vol.2(1), pp.67-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1354-5078.1996.00067.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Gellner redux?: Gellner redux?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gellner redux?: Gellner redux?

Meadwell, Hudson

Nations and Nationalism, 01/2014, Vol.20(1), pp.18-36 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/nana.12029

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The long nineteenth century in Europe

Meadwell, Hudson

Review of International Studies, 2001, Vol.27(5), pp.165-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-2105 ; DOI: 10.1017/S0260210501008075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secession, states and international society

Meadwell, Hudson

Review of International Studies, 1999, Vol.25(3), pp.371-387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02602105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lords, states and peasant revolts

Meadwell, Hudson

Social Science Information, December 1990, Vol.29(4), pp.765-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0539-0184 ; E-ISSN: 1461-7412 ; DOI: 10.1177/053901890029004005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of language: Republican values and Breton identity

Meadwell, Hudson

European Journal of Sociology, 1990, Vol.31(2), pp.263-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9756 ; E-ISSN: 1474-0583 ; DOI: 10.1017/S000397560000607X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial models of secession-proofness and equilibrium size

Meadwell, Hudson

Quality and Quantity, Apr 2011, Vol.45(3), pp.641-652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00335177 ; E-ISSN: 15737845 ; DOI: 10.1007/s11135-010-9372-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (4)
 2. 1993đến1998  (2)
 3. 1999đến2010  (3)
 4. 2011đến2014  (5)
 5. Sau 2014  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Meadwell, Hudson
 2. Meadwell, H
 3. Hudson Meadwell
 4. Martin, P.
 5. Martin, Pierre

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...