skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Meadwell, Hudson xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism chez Gellner

Meadwell, Hudson

Nations and Nationalism, October 2012, Vol.18(4), pp.563-582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2012.00544.x

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophic history and common culture in Gellner's theory of nationalism

Meadwell, Hudson

Nations and Nationalism, April 2015, Vol.21(2), pp.270-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12082

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Nationalism chez Gellner: Nationalism chez Gellner
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism chez Gellner: Nationalism chez Gellner

Meadwell, Hudson

Nations and Nationalism, 10/2012, Vol.18(4), pp.563-582 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8129.2012.00544.x

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Nationalism in Quebec

Meadwell, Hudson

World Politics, 1 January 1993, Vol.45(2), pp.203-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438871 ; E-ISSN: 10863338 ; DOI: 10.2307/2950658

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Philosophic history and common culture in Gellner's theory of nationalism: Gellner's theory of nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophic history and common culture in Gellner's theory of nationalism: Gellner's theory of nationalism

Meadwell, Hudson

Nations and Nationalism, 04/2015, Vol.21(2), pp.270-288 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/nana.12082

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Nationalism and Collective Choice Theory

Meadwell, Hudson

Comparative Political Studies, July 1989, Vol.22(2), pp.139-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414089022002001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of nationalism in Quebec

Meadwell, Hudson

World politics : a quarterly journal of international relations, 1993, pp. 203-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural and instrumental approaches to ethnic nationalism

Meadwell, Hudson

Ethnic and Racial Studies, 01 July 1989, Vol.12(3), p.309-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1989.9993637

Toàn văn không sẵn có

9
The Politics of Nationalism in Quebec
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Nationalism in Quebec

Meadwell, Hudson

World Politics, 01/1993, Vol.45(2), pp.203-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2950658

Toàn văn sẵn có

10
Cultural and instrumental approaches to ethnic nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural and instrumental approaches to ethnic nationalism

Meadwell, Hudson

Ethnic and Racial Studies, 07/1989, Vol.12(3), pp.309-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.1989.9993637

Toàn văn không sẵn có

11
Ethnic Nationalism and Collective Choice Theory
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Nationalism and Collective Choice Theory

Meadwell, Hudson

Comparative Political Studies, 07/1989, Vol.22(2), pp.139-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0010414089022002001

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The importance of being Ernest: a Comment on Riga and Hall

Meadwell, Hudson

Nations and Nationalism, July 2017, Vol.23(3), pp.642-644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gellner redux?

Meadwell, Hudson

Nations and Nationalism, Jan, 2014, Vol.20(1), p.18(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

G ellner redux?

Meadwell, Hudson

Nations and Nationalism, January 2014, Vol.20(1), pp.18-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12029

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Irish Meet the Welsh Wizard: Character, Narrative, and Political Rationality in the Formation of the Irish Free State

Meadwell, Hudson

Nationalism and Ethnic Politics, 02 July 2016, Vol.22(3), p.322-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537113.2016.1203705

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Republics, Nations and Transitions to Modernity

Meadwell, Hudson

Nations and Nationalism, January 1999, Vol.5(1), pp.19-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1354-5078.1999.00019.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Integration and the Politics of Independence

Meadwell, Hudson ; Martin, Pierre

Nations and Nationalism, March 1996, Vol.2(1), pp.67-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1354-5078.1996.00067.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The Irish Meet the Welsh Wizard: Character, Narrative, and Political Rationality in the Formation of the Irish Free State
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Irish Meet the Welsh Wizard: Character, Narrative, and Political Rationality in the Formation of the Irish Free State

Meadwell, Hudson

Nationalism and Ethnic Politics, 07/02/2016, Vol.22(3), pp.322-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13537113.2016.1203705

Toàn văn không sẵn có

19
Gellner redux?: Gellner redux?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gellner redux?: Gellner redux?

Meadwell, Hudson

Nations and Nationalism, 01/2014, Vol.20(1), pp.18-36 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/nana.12029

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The long nineteenth century in Europe

Meadwell, Hudson

Review of International Studies, 2001, Vol.27(5), pp.165-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-2105 ; DOI: 10.1017/S0260210501008075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (6)
 2. 1993đến1998  (4)
 3. 1999đến2008  (3)
 4. 2009đến2012  (4)
 5. Sau 2012  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Meadwell, Hudson
 2. Meadwell, H
 3. Hudson Meadwell
 4. Martin, P.
 5. Martin, Pierre

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...