skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Interacting With Computers xóa Tác giả/ người sáng tác: Mcnaney, Róisín xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our Year With the Glass: Expectations, Letdowns and Ethical Dilemmas of Technology Trials With Vulnerable People

Vines, John ; Mcnaney, Róisín ; Holden, Amey ; Poliakov, Ivan ; Wright, Peter ; Olivier, Patrick

Interacting with Computers, 2017, Vol. 29(1), pp.27-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iww017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Olivier, P.
  2. Holden, Amey
  3. Wright, P
  4. Holden, A.
  5. Poliakov, I

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...