skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa Chủ đề: Meteorology & Climatology xóa Tác giả/ người sáng tác: Vogelsberger, Mark xóa Tác giả/ người sáng tác: Mckinnon, Ryan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dust Formation in Milky Way-like Galaxies

Mckinnon, Ryan ; Torrey, Paul ; Vogelsberger, Mark; Vogelsberger, Mark (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 1, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Torrey, P.
  2. Torrey, Paul
  3. Vogelsberger, M.
  4. Mckinnon, Ryan
  5. Vogelsberger, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...