skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa Chủ đề: Computer Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Mckee, P xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Distributed Objects -- Opportunities and Challenges

Ainslie, J ; Fisher, M ; Mckee, P ; Pryce, N

BT Technology Journal, Jan 2000, Vol.18(1), p.57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group Communication Using Modular Protocol Stacks

Rana, S ; Fisher, M ; Mckee, P

BT Technology Journal, Apr 2000, Vol.18(2), p.142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Directions in Distributed Systems

Mckee, P ; Marshall, I ; Henning, I

BT Technology Journal, Apr 1999, Vol.17(2), pp.137-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic Allocation of Servers to Jobs in a Grid Hosting Environment

Kubicek, C ; Fisher, M ; Mckee, P ; Smith, R

BT Technology Journal, Jul 2004, Vol.22(3), pp.251-260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grid -- the 'white knight' for business?

Mckee, P

BT Technology Journal, Jul 2005, Vol.23(3), p.45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0029-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...