skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mcintyre, J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The kinelite project
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The kinelite project

Venet, M. ; Pinard, H. ; Mcintyre, J. ; Berthoz, A. ; Lacquaniti, F.

Acta Astronautica, 8/1998, Vol.43(3-6), pp.277-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00945765 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0094-5765(98)00161-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Reference frames and internal models for visuo-manual coordination: what can we learn from microgravity experiments?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reference frames and internal models for visuo-manual coordination: what can we learn from microgravity experiments?

Mcintyre, J ; Berthoz, A ; Lacquaniti, F

Brain Research Reviews, 11/1998, Vol.28(1-2), pp.143-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01650173 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0165-0173(98)00034-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reference frames and internal models for visuo-manual coordination: what can we learn from microgravity experiments?

Mcintyre, J ; Berthoz, A ; Lacquaniti, F

Brain research. Brain research reviews, November 1998, Vol.28(1-2), pp.143-54

PMID: 9795191 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal reference frames for representation and storage of visual information: the role of gravity

Mcintyre, J ; Lipshits, M ; Zaoui, M ; Berthoz, A ; Gurfinkel, V

Acta astronautica, 2001, Vol.49(3-10), pp.111-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-5765 ; PMID: 11669099 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does gravity play an essential role in the asymmetrical visual perception of vertical and horizontal line length?

Lipshits, M ; Mcintyre, J ; Zaoui, M ; Gurfinkel, V ; Berthoz, A

Acta astronautica, 2001, Vol.49(3-10), pp.123-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-5765 ; PMID: 11669100 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception and reproduction of force direction in the horizontal plane

Toffin, D ; Mcintyre, J ; Droulez, J ; Kemeny, A ; Berthoz, A

Journal of neurophysiology, November 2003, Vol.90(5), pp.3040-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3077 ; PMID: 12878711 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of gravity on human spontaneous 10-Hz electroencephalographic oscillations during the arrest reaction

Cheron, G ; Leroy, A ; Saedeleer C, De ; Bengoetxea, A ; Lipshits, M ; Cebolla, A ; Servais, L ; Dan, B ; Berthoz, A ; Mcintyre, J; Magnani, Christophe (Editor)

Cognitive Brain Research, 2006 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-6410

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of gravity on human spontaneous 10-Hz electroencephalographic oscillations during the arrest reaction

Cheron, G ; Leroy, A ; De Saedeleer, C ; Bengoetxea, A ; Lipshits, M ; Cebolla, A ; Servais, L ; Dan, B ; Berthoz, A ; Mcintyre, J; Magnani, Christophe (Editor)

Brain Research, 22 November 2006, Vol.1121(1), pp.104-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/j.brainres.2006.08.098

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Mu and alpha EEG rhythms during the arrest reaction in microgravity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mu and alpha EEG rhythms during the arrest reaction in microgravity

Leroy, A. ; De Saedeleer, C. ; Bengoetxea, A. ; Cebolla, A. ; Leurs, F. ; Dan, B. ; Berthoz, A. ; Mcintyre, J. ; Cheron, G.

Microgravity Science and Technology, 9/2007, Vol.19(5-6), pp.102-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-0108 ; E-ISSN: 1875-0494 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02919462

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
When Up Is Down in 0g: How Gravity Sensing Affects the Timing of Interceptive Actions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Up Is Down in 0g: How Gravity Sensing Affects the Timing of Interceptive Actions

Senot, P. ; Zago, M. ; Le Seac'H, A. ; Zaoui, M. ; Berthoz, A. ; Lacquaniti, F. ; Mcintyre, J.

Journal of Neuroscience, 02/08/2012, Vol.32(6), pp.1969-1973 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3886-11.2012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (3)
 2. 2001đến2002  (2)
 3. 2003đến2005  (1)
 4. 2006đến2007  (3)
 5. Sau 2007  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Berthoz, A.
 2. Mcintyre, J.
 3. Lipshits, M
 4. Lacquaniti, F.
 5. Dan, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...