skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mcintyre, J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinematic and dynamic processes for the control of pointing movements in humans revealed by short-term exposure to microgravity

Papaxanthis, C ; Pozzo, T ; Mcintyre, J

Neuroscience, 2005, Vol.135(2), pp.371-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/j.neuroscience.2005.06.063

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hand trajectory formation during whole body reaching movements in man

Pozzo, T ; Mcintyre, J ; Cheron, G ; Papaxanthis, C

Neuroscience letters, 16 January 1998, Vol.240(3), pp.159-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3940 ; PMID: 9502228 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hand trajectories of vertical arm movements in one-G and zero-G environments Evidence for a central representation of gravitational force

Papaxanthis, C. ; Pozzo, T. ; Popov, K. E. ; McIntyre, J.

Experimental Brain Research, 1998, Vol.120(4), pp.496-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/s002210050423

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arm end-point trajectories under normal and micro-gravity environments

Papaxanthis, C ; Pozzo, T ; Mcintyre, J

Acta astronautica, 1998, Vol.43(3-6), pp.153-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-5765 ; PMID: 11541921 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Papaxanthis, C.
  2. Pozzo, T.
  3. McIntyre, J.
  4. Pozzo
  5. Papaxanthis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...