skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mcgehee, Nancy Gard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social movements and tourism-related local action

Mcgehee, Nancy Gard ; Kline, Carol ; Knollenberg, Whitney

Annals of Tourism Research, 2014, Vol.48, p.140(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; DOI: 10.1016/j.annals.2014.06.004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuba in transition: Tourism industry perceptions of entrepreneurial change

Hingtgen, Nathan ; Kline, Carol ; Fernandes, Luci ; Mcgehee, Nancy Gard

Tourism Management, October 2015, Vol.50, pp.184-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2015.01.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social movements and tourism-related local action

Mcgehee, Nancy Gard ; Kline, Carol ; Knollenberg, Whitney

Annals of Tourism Research, September 2014, Vol.48, pp.140-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; E-ISSN: 1873-7722 ; DOI: 10.1016/j.annals.2014.06.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuba in transition: Tourism industry perceptions of entrepreneurial change

Hingtgen, Nathan ; Kline, Carol ; Fernandes, Luci ; Mcgehee, Nancy Gard

Tourism Management, 2015, Vol.50, p.184(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mcgehee, Nancy Gard
  2. Kline, Carol
  3. Hingtgen, Nathan
  4. Mcgehee, Ng
  5. Kline, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...