skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Mcgarry, Aidan xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Angels with dirty faces? European identity, politics of representation and recognition of Romani interests

Agarin, Timofey; Tremlett, Annabel (Editor) ; Agarin, Timofey (Editor) ; Mcgarry, Aidan (Editor)

Ethnicities, December 2014, Vol.14(6), pp.849-860 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796814542186

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Travelling without moving? Limits of European Governance for Romani inclusion

Agarin, Timofey; Tremlett, Annabel (Editor) ; Agarin, Timofey (Editor) ; Mcgarry, Aidan (Editor)

Ethnicities, December 2014, Vol.14(6), pp.737-755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796814542184

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roma as a political identity: Exploring representations of Roma in Europe

Mcgarry, Aidan; Tremlett, Annabel (Editor) ; Agarin, Timofey (Editor) ; Mcgarry, Aidan (Editor)

Ethnicities, December 2014, Vol.14(6), pp.756-774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796814542182

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trans-national migration and the issue of ‘ethnic’ solidarity: Finnish Roma elite and Eastern European Roma migrants in Finland

Roman, Raluca B; Tremlett, Annabel (Editor) ; Agarin, Timofey (Editor) ; Mcgarry, Aidan (Editor)

Ethnicities, December 2014, Vol.14(6), pp.793-810 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796814542179

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The dilemma of the European Union’s Roma policy

Mcgarry, Aidan

Critical Social Policy, February 2012, Vol.32(1), pp.126-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-0183 ; E-ISSN: 1461-703X ; DOI: 10.1177/0261018311425201

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The work of Sisyphus: Squaring the circle of Roma recognition

Tremlett, Annabel ; Mcgarry, Aidan ; Agarin, Timofey; Tremlett, Annabel (Editor) ; Agarin, Timofey (Editor) ; Mcgarry, Aidan (Editor)

Ethnicities, December 2014, Vol.14(6), pp.727-736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796814542185

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodological puzzles of surveying Roma/Gypsy populations

Messing, Vera; Tremlett, Annabel (Editor) ; Agarin, Timofey (Editor) ; Mcgarry, Aidan (Editor)

Ethnicities, December 2014, Vol.14(6), pp.811-829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796814542180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making a difference without creating a difference: Super-diversity as a new direction for research on Roma minorities

Tremlett, Annabel; Tremlett, Annabel (Editor) ; Agarin, Timofey (Editor) ; Mcgarry, Aidan (Editor)

Ethnicities, December 2014, Vol.14(6), pp.830-848 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796814542183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A failed Roma revolution: Conflict, fragmentation and status quo maintenance in Rome

Marinaro, Isabella Clough ; Daniele, Ulderico; Tremlett, Annabel (Editor) ; Agarin, Timofey (Editor) ; Mcgarry, Aidan (Editor)

Ethnicities, December 2014, Vol.14(6), pp.775-792 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796814542181

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Aidan Mcgarry, Who Speaks for the Roma? Political Representation of a Transnational Minority Community

Memo, Sara

Millennium - Journal of International Studies, January 2012, Vol.40(2), pp.417-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-8298 ; E-ISSN: 1477-9021 ; DOI: 10.1177/0305829811425315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (8)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mcgarry, Aidan
  2. Tremlett, Annabel
  3. Agarin, Timofey
  4. McGarry, A.
  5. Agarin, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...