skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Chủ đề: Asia xóa Tác giả/ người sáng tác: Mcdougall, Derek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Howard's way? Public opinion as an influence on Australia's engagement with Asia, 1996-2007

Mcdougall, Derek ; Edney, Kingsley

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2010, Vol.64(2), pp.205-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903544353

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Edney, Kingsley
  2. Mcdougall, Derek

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...