skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Political science -- Political philosophy -- Political ideologies xóa Chủ đề: Democracy xóa Tác giả/ người sáng tác: Mcdonough, Peter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identities, Ideologies, and Interests: Democratization and the Culture of Mass Politics in Spain and Eastern Europe

Mcdonough, Peter

The Journal of Politics, 1 August 1995, Vol.57(3), pp.649-676 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Development of Partisanship in New Democracies: The Case of Spain

Barnes, Samuel H. ; Mcdonough, Peter ; Pina, Antonio Lopez

American Journal of Political Science, 1 November 1985, Vol.29(4), pp.695-720 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00925853 ; E-ISSN: 15405907 ; DOI: 10.2307/2111177

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Growth of Democratic Legitimacy In Spain

Mcdonough, Peter ; Barnes, Samuel H. ; Pina, Antonio López

The American Political Science Review, 1 September 1986, Vol.80(3), pp.735-760 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/1960536

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authority and Association: Spanish Democracy in Comparative Perspective

Mcdonough, Peter ; Barnes, Samuel H. ; Pina, Antonio López

The Journal of Politics, 1 August 1984, Vol.46(3), pp.652-688 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...