skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Mcdonald, Brent xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mixed Doubles: Political Hegemony, Urban Entrepreneurialism and the Australian Open Tennis Championships

John, Alistair ; Stewart, Bob ; Mcdonald, Brent

The International Journal of the History of Sport, 01 January 2013, Vol.30(2), pp.162-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2012.746816

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stewart, Bob
  2. John, A.
  3. John, Alistair
  4. Stewart, B.
  5. Mcdonald, Brent

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...