skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Tác giả/ người sáng tác: Mcclure , Robert. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Every horse owner's cyclopedia

Mcclure , Robert. ; Walsh , J. H. ; Harvey , Ellwood. ; Fleming , George. ; Coates , H. T. ; Bruce , S. D. ; Bruce , L. C.

p.front.,

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Every horse owners' cyclopedia: Diseases, and how to cure them, by J.H. Walsh. What to do before the veterinary surgeon comes, by George Fleming. The Ameican trotting horse, with suggestions on the breeding and training of trotters, by Ellwood Harvey. A short history of the American trotting turf, and tables of trotting and pacing performances, by Henry T. Coates. Tables of best performances on the American running turf, by S.D. and L.C. Bruce

Mcclure , Robert. ; Walsh , John Henry

p.illus.,

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mcclure , Robert.
  2. Fleming , George.
  3. Walsh , John Henry
  4. Walsh , J. H.
  5. Bruce , S. D.

theo chủ đề:

  1. Diseases
  2. Horses
  3. Breeding

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...