skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Mcbride, Ryan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New world bats harbor diverse influenza A viruses.(Report)

Tong, Suxiang ; Zhu, Xueyong ; Li, Yan ; Shi, Mang ; Zhang, Jing ; Bourgeois, Melissa ; Yang, Hua ; Chen, Xianfeng ; Recuenco, Sergio ; Gomez, Jorge ; Chen, Li-Mei ; Johnson, Adam ; Tao, Ying ; Dreyfus, Cyrille ; Yu, Wenli ; Mcbride, Ryan ; Carney, Paul J. ; Gilbert, Amy T. ; Chang, Jessie ; Guo, Zhu ; Davis, Charles T. ; Paulson, James C. ; Stevens, James ; Rupprecht, Charles E. ; Holmes, Edward C. ; Wilson, Ian A. ; Donis, Ruben O.

PLoS Pathogens, 2013, Vol.9(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1003657

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broadly neutralizing antibody PGT121 allosterically modulates CD4 binding via recognition of the HIV-1 gp120 V3 base and multiple surrounding glycans.(Report)

Julien, Jean-Philippe ; Sok, Devin ; Khayat, Reza ; Lee, Jeong Hyun ; Doores, Katie J. ; Walker, Laura M. ; Ramos, Alejandra ; Diwanji, Devan C. ; Pejchal, Robert ; Cupo, Albert ; Katpally, Umesh ; Depetris, Rafael S. ; Stanfield, Robyn L. ; Mcbride, Ryan ; Marozsan, Andre J. ; Paulson, James C. ; Sanders, Rogier W. ; Moore, John P. ; Burton, Dennis R. ; Poignard, Pascal ; Ward, Andrew B. ; Wilson, Ian A.

PLoS Pathogens, 2013, Vol.9(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1003342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three mutations switch H7N9 influenza to human-type receptor specificity

de Vries, Robert ; Peng, Wenjie ; Grant, Oliver ; Thompson, Andrew ; Zhu, Xueyong ; Bouwman, Kim ; van Breemen, Marielle ; de Haan, A ; Yu, Wenli ; Mcbride, Ryan ; Sanders, Rogier ; Woods, Robert ; Verheije, Monique ; Wilson, Ian ; Paulson, James

PLoS Pathogens, Jun 2017, Vol.13(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 15537374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1006390

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A structural explanation for the low effectiveness of the seasonal influenza H3N2 vaccine

Wu, Nicholas ; Zost, Seth ; Thompson, Andrew ; Oyen, David ; Nycholat, Corwin ; Mcbride, Ryan ; Paulson, James ; Hensley, Scott ; Wilson, Ian

PLoS Pathogens, Oct 2017, Vol.13(10) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.ppat.1006682

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wilson, Ian A.
  2. Mcbride, Ryan
  3. Paulson, James C.
  4. Zhu, Xueyong
  5. Yu, Wenli

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...