skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronic Books xóa Nhan đề tạp chí: The Electronic Library xóa Tác giả/ người sáng tác: Maynard, Sally xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can electronic textbooks help children to learn?

Maynard, Sally ; Cheyne, Emily

The Electronic Library, 01 February 2005, Vol.23(1), pp.103-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470510582781

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Maynard, S.
  2. Maynard, Sally
  3. Cheyne, E.
  4. Cheyne, Emily

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...