skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 63  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: May, Stephen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Nationalism and Minority Rights

Lenard, Patti Tamara

Nations and Nationalism, January 2006, Vol.12(1), pp.161-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2006.00235_1.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Language and minority rights: Ethnicity, nationalism and the politics of language. 2. ed.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and minority rights: Ethnicity, nationalism and the politics of language. 2. ed.

May, Stephen

ISBN: 978-0-8058-6307-9 ; ISBN: 978-0-8058-6306-2 ; ISBN: 978-0-203-83254-7

Toàn văn không sẵn có

3
Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language

May, Stephen

ISBN10: 0805863079 ; ISBN10: 0805863060 ; ISBN13: 9780805863079 ; ISBN13: 9780805863062 ; E-ISBN10: 020383254X ; E-ISBN13: 9780203832547

Toàn văn không sẵn có

4
Ethnicity, nationalism, and minority rights: charting the disciplinary debates
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, nationalism, and minority rights: charting the disciplinary debates

May, Stephen ; Modood, Tariq ; Squires, Judith

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights, 1, pp.1-24

Online ISBN: 9780511489235 ; Hardback ISBN: 9780521842297 ; Paperback ISBN: 9780521603171 ; DOI: 10.1017/CBO9780511489235.002

Toàn văn sẵn có

5
Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights

May, Stephen ; Modood, Tariq ; Squires, Judith

ISBN: 9780511489235 ; ISBN: 9780521603171 ; ISBN: 9780521842297 ; DOI: 10.1017/CBO9780511489235

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Preface
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface

May, Stephen ; Modood, Tariq ; Squires, Judith

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights, pp.vii-viii

Online ISBN: 9780511489235 ; Hardback ISBN: 9780521842297 ; Paperback ISBN: 9780521603171 ; DOI: 10.1017/CBO9780511489235.001

Toàn văn sẵn có

7
The state and minority claims
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The state and minority claims

May, Stephen ; Modood, Tariq ; Squires, Judith

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights, Part II, pp.119-120

Online ISBN: 9780511489235 ; Hardback ISBN: 9780521842297 ; Paperback ISBN: 9780521603171

Toàn văn sẵn có

8
New directions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New directions

May, Stephen ; Modood, Tariq ; Squires, Judith

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights, Part III, pp.197-198

Online ISBN: 9780511489235 ; Hardback ISBN: 9780521842297 ; Paperback ISBN: 9780521603171

Toàn văn sẵn có

9
Ethnicity and ethnic groups
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity and ethnic groups

May, Stephen ; Modood, Tariq ; Squires, Judith

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights, Part I, pp.25-26

Online ISBN: 9780511489235 ; Hardback ISBN: 9780521842297 ; Paperback ISBN: 9780521603171

Toàn văn sẵn có

10
Contents
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents

May, Stephen ; Modood, Tariq ; Squires, Judith

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights, pp.v-vi

Online ISBN: 9780511489235 ; Hardback ISBN: 9780521842297 ; Paperback ISBN: 9780521603171

Toàn văn sẵn có

11
Rearticulating the Case for Minority Language Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rearticulating the Case for Minority Language Rights

May, Stephen

Current Issues in Language Planning, 2003, Vol.4(2), p.95-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1466-4208 ; DOI: 10.1080/14664200308668052

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Uncommon Languages: The Challenges and Possibilities of Minority Language Rights.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncommon Languages: The Challenges and Possibilities of Minority Language Rights.

May, Stephen

Journal of Multilingual and Multicultural Development, 2000, Vol.21(5), p.366-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-4632

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncommon Languages: The Challenges and Possibilities of Minority Language Rights

May, Stephen

Journal of Multilingual and Multicultural Development, 01 October 2000, Vol.21(5), p.366-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-4632 ; E-ISSN: 1747-7557 ; DOI: 10.1080/01434630008666411

Toàn văn không sẵn có

14
Rearticulating the Case for Minority Language Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rearticulating the Case for Minority Language Rights

May, Stephen

Current Issues in Language Planning, 04/2003, Vol.4(2), pp.95-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1466-4208 ; E-ISSN: 1747-7506 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14664200308668052

Toàn văn không sẵn có

15
Uncommon Languages: The Challenges and Possibilities of Minority Language Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncommon Languages: The Challenges and Possibilities of Minority Language Rights

May, Stephen

Journal of Multilingual and Multicultural Development, 10/2000, Vol.21(5), pp.366-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-4632 ; E-ISSN: 1747-7557 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01434630008666411

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Misconceiving minority language rights implications for liberal political theory

May, Stephen

Eyben : Rosalind, pp. 123-152

ISSN: ; ISBN: 978-0-415-65673-3

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigenous education: addressing current issues and developments.

May, Stephen ; Aikman, Sheila

Comparative education, 2003, Vol.39(2), pp.139-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-0068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justifying Educational Language Rights

May, Stephen

Review of Research in Education, March 2014, Vol.38(1), pp.215-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-732X ; E-ISSN: 1935-1038 ; DOI: 10.3102/0091732X13506694

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language rights: Moving the debate forward

May, Stephen

Journal of Sociolinguistics, August 2005, Vol.9(3), pp.319-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-6441 ; E-ISSN: 1467-9841 ; DOI: 10.1111/j.1360-6441.2005.00295.x

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending Ethnolinguistic Democracy in Europe: The Case of Wales

May, Stephen

The Sociological Review, May 2000, Vol.48(1_suppl), pp.147-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0261 ; E-ISSN: 1467-954X ; DOI: 10.1111/j.1467-954X.2000.tb03510.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 63  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (6)
 2. 2000đến2003  (14)
 3. 2004đến2007  (13)
 4. 2008đến2013  (14)
 5. Sau 2013  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (53)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. May, Stephen
 2. May, S
 3. Modood, Tariq
 4. Squires, Judith
 5. Modood, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...