skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: May, Andrew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The impact of user- and system-initiated personalization on the user experience at large sports events
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of user- and system-initiated personalization on the user experience at large sports events

Sun, Xu ; May, Andrew ; Wang, Qingfeng

DOI: 10.1016/j.apergo.2015.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of the Role of Mobile Personalisation at Large Sports Events

Sun, Xu ; May, Andrew ; Wang, Qingfeng

International Journal of Mobile Human Computer Interaction (IJMHCI), 2017, Vol.9(1), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1942-390X ; DOI: 10.4018/IJMHCI.2017010101

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of user- and system-initiated personalization on the user experience at large sports events

Sun, Xu ; May, Andrew ; Wang, Qingfeng

Applied ergonomics, May 2016, Vol.54, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1872-9126 ; PMID: 26851458 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.apergo.2015.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Investigation of the role of mobile personalisation at large sports events
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of the role of mobile personalisation at large sports events

Sun, Xu ; May, Andrew ; Wang, Qingfeng

Toàn văn không sẵn có

5
Investigation of the role of mobile personalisation at large sports events
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of the role of mobile personalisation at large sports events

Sun, Xu ; May, Andrew ; Wang, Qingfeng

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Qingfeng
  2. May, Andrew
  3. Sun, Xu
  4. May, A.
  5. Sun, X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...