skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến2004 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Mautino, Kathrin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law Watch: Organizational Changes and Immigration

Mautino, Kathrin

Journal of Immigrant Health, 2003, Vol.5(3), pp.97-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-4045 ; E-ISSN: 1573-3629 ; DOI: 10.1023/A:1023958617012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants, Immigration, and Substance Use and Abuse

Mautino, Kathrin

Journal of Immigrant Health, 2002, Vol.4(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-4045 ; E-ISSN: 1573-3629 ; DOI: 10.1023/A:1013090409723

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law Watch: Immigration and Physical Disability

Mautino, Kathrin

Journal of Immigrant Health, 2002, Vol.4(2), pp.59-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-4045 ; E-ISSN: 1573-3629 ; DOI: 10.1023/A:1014581007563

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women, Health, and United States Immigration Law

Mautino, Kathrin

Journal of Immigrant Health, 2001, Vol.3(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-4045 ; E-ISSN: 1573-3629 ; DOI: 10.1023/A:1026611700255

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law Watch: Nurses and Immigration

Mautino, Kathrin

Journal of Immigrant Health, 2003, Vol.5(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-4045 ; E-ISSN: 1573-3629 ; DOI: 10.1023/A:1021049311164

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law Watch: Physicians and Immigration

Mautino, Kathrin

Journal of Immigrant Health, 2002, Vol.4(4), pp.167-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-4045 ; E-ISSN: 1573-3629 ; DOI: 10.1023/A:1020137508982

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law Watch: Mental Disability and Immigration

Mautino, Kathrin

Journal of Immigrant Health, 2002, Vol.4(3), pp.121-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-4045 ; E-ISSN: 1573-3629 ; DOI: 10.1023/A:1015617316479

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law Watch: Mental Competence in the Context of Immigration Proceedings

Mautino, Kathrin

Journal of Immigrant Health, 2004, Vol.6(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-4045 ; E-ISSN: 1573-3629 ; DOI: 10.1023/B:JOIH.0000014805.61519.7b

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law Watch: Illegal Immigration: An Update on Procedures to Become Legal

Mautino, Kathrin

Journal of Immigrant Health, 2001, Vol.3(2), pp.55-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-4045 ; E-ISSN: 1573-3629 ; DOI: 10.1023/A:1009598631734

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law Watch: Immigration and Ancillary Health Care Providers

Mautino, Kathrin

Journal of Immigrant Health, 2003, Vol.5(2), pp.45-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-4045 ; E-ISSN: 1573-3629 ; DOI: 10.1023/A:1022983723833

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants, Immigration Law, and Family Violence

Mautino, Kathrin

Journal of Immigrant Health, 1999, Vol.1(4), pp.183-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-4045 ; E-ISSN: 1573-3629 ; DOI: 10.1023/A:1021807816624

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faith Versus the Law: Traditional Healers and Immigration

Mautino, Kathrin

Journal of Immigrant Health, 1999, Vol.1(3), pp.125-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-4045 ; E-ISSN: 1573-3629 ; DOI: 10.1023/A:1022044518209

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law Watch: Health Issues Among Detained Immigrants

Mautino, Kathrin

Journal of Immigrant Health, Jul 2001, Vol.3(3), p.115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10964045

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Welfare Reform: An Update

Mautino, Kathrin

Journal of Immigrant Health, Jan 2000, Vol.2(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10964045

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Convention Against Torture and Other Forms of Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment

Mautino, Kathrin

Journal of Immigrant Health, Oct 2000, Vol.2(4), p.179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10964045

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (2)
 2. 2000đến2000  (2)
 3. 2001đến2001  (3)
 4. 2002đến2003  (7)
 5. Sau 2003  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mautino, Kathrin
 2. Mautino, Kathrin S
 3. Mautino, K.S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...