skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Matthews, Tara xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

EEWWW: tangible interfaces for navigating into the human body

De Guzman, Edward ; Ho-Ching, F ; Matthews, Tara ; Rattenbury, Tye ; Back, Maribeth ; Harrison, Steve

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.806-807

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.766003

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Harrison, S.
  2. Ho-Ching, F.W.-L.
  3. Rattenbury, Tye
  4. De Guzman, Edward
  5. Matthews, Tara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...