skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Matta, Nada xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BIOMIST: A Platform for Biomedical Data Lifecycle Management of Neuroimaging Cohorts.(Report)(Author abstract)

Allanic, Marianne ; Herve, Pierre-Yves ; Pham, Cong-Cuong ; Lekkal, Myriam ; Durupt, Alexandre ; Brial, Thierry ; Grioche, Arthur ; Matta, Nada ; Boutinaud, Philippe ; Eynard, Benoit ; Joliot, Marc

Frontiers in ICT, Jan 30, 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2297-198X ; DOI: 10.3389/fict.2016.00035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to share complex data and knowledge: Application in Bio-Imaging

Pham, Cong Cuong ; Matta, Nada ; Durupt, Alexandre ; Eynard, Benoit ; Allanic, Marianne ; Ducellier, Guillaume ; Joliot, Marc ; Boutinaud, Philippe

IFAC PapersOnLine, 2016, Vol.49(12), pp.1098-1103

ISSN: 2405-8963 ; DOI: 10.1016/j.ifacol.2016.07.589

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Eynard, Benoît ; Matta, Nada

Document numérique, 01 March 2004, Issue 1, pp.7-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Sharing Using Ontology Graph-Based: Application in PLM and Bio-Imaging Contexts

Pham, Cong Cuong ; Durupt, Alexandre ; Matta, Nada ; Eynard, Benoit; Ifip, Hal (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2016, Vol.AICT-467, pp.238-247 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-33111-9_22

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction d'une mémoire de projet en ingénierie mécanique utilisant les technologies web

Eynard, Benoît ; Lemercier, Marc ; Matta, Nada

Document numérique, 01 September 2001, Issue 3, pp.155-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction d'une mémoire de projet en ingénierie mécanique utilisant les technologies web

Eynard, Benoît ; Lemercier, Marc ; Matta, Nada; Vu Van, Jean-Baptiste (Editor)

Revue des Sciences et Technologies de l'Information - Série Document Numérique, 01 January 2001, Vol.5(3-4), pp.155-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014 ; DOI: 10.3166/dn.5.3-4.155-171

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ontology Building of Manufacturing Quality Knowledge for Design Decision Support

Wang, Keqin ; Tong, Shurong ; Matta, Nada ; Roucoules, Lionel ; Eynard, Benoît; Administrateur Ensam, Compte De Service (Editor)

IDMME - Virtual Concept 2010, 2011, Vol.3

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Sharing Using Product Life Cycle Management

Cuong, Pham Cong ; Durupt, Alexandre ; Matta, Nada ; Eynard, Benoit ; Ducellier, Guillaume; Ifip, Hal (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2015, Vol.AICT-459(Part I), pp.376-382 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22756-6_46

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Ontologies to Access Complex Data: Applications on Bio-Imaging

Pham, Cong Cuong ; Matta, Nada ; Durupt, Alexandre ; Eynard, Benoit ; Allanic, Marianne ; Ducellier, Guillaume ; Joliot, Marc ; Boutinaud, Philippe; Ifip, Hal (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2018, Vol.AICT-518, pp.19-35 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-92928-6_2

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MANUFACTURING QUALITY INFORMATION SUPPORTING CONCURRENT DESIGN DECISIONS

Wang, Keqin ; Roucoules, Lionel ; Matta, Nada ; Tong, Shurong ; Eynard, Benoit

IFAC Proceedings Volumes, 2006, Vol.39(3), pp.771-776

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20060517-3-FR-2903.00381

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Design Knowledge for Decision-Making Process in a DFX Product Design Approach
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design Knowledge for Decision-Making Process in a DFX Product Design Approach

Wang, Keqin ; Roucoules, Lionel ; Tong, Shurong ; Eynard, Benoît ; Matta, Nada; Yan, Xiu-Tian (Editor) ; Ion, William J (Editor) ; Eynard, Benoit (Editor)

ISBN: 9781848002388 ; ISBN: 1848002386 ; E-ISBN: 9781848002395 ; E-ISBN: 1848002394 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-239-5_13

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manufacturing Quality Information Classification based on Group Technology and Quality BOM

Wang, Keqin ; Roucoules, Lionel ; Matta, Nada ; Eynard, Benoît ; Tong, Shurong; Vu Van, Jean-Baptiste (Editor)

Multiconference on "Computational Engineering in Systems Applications, pp.2161-2167

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (2)
 2. 2004đến2005  (1)
 3. 2006đến2007  (1)
 4. 2008đến2011  (2)
 5. Sau 2011  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10)
 2. French  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Matta, Nada
 2. Eynard, Benoît
 3. Eynard, Benoit
 4. Eynard, B.
 5. Matta, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...