skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Matsuzaki, K. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and superconducting properties of melt-quenched insoluble Al-Pb and Al-Pb-Bi alloys

Inoue, A. ; Yano, N. ; Matsuzaki, K. ; Masumoto, T.

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(1), pp.123-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01160560

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and superconducting properties of rapidly-quenched copper-based alloys containing immiscible lead and bismuth elements

Inoue, Akihisa ; Yano, Nobuyoshi ; Matsuzaki, Kunio ; Masumoto, Tsuyoshi

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(5), pp.1827-1834 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01132412

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation of nickel-based amorphous alloys with finely dispersed lead and lead-bismuth particles and their superconducting properties

Inoue, A. ; Oguchi, M. ; Matsuzaki, K. ; Harakawa, Y. ; Masumoto, T.

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(1), pp.260-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01144730

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large magnetoresistivity of sputtered Al-(O or N)-Bi alloys

Inoue, A. ; Matsuzaki, K. ; Shirakawa, S. ; Masumoto, T.

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(7), pp.2355-2360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01111887

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anomalous electrical resistive behaviour of Al-O-Pb sputtered alloys

Inoue, A. ; Ogashiwa, T. ; Matsuzaki, K. ; Masumoto, T.

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(6), pp.2063-2068 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01132940

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superconducting and electrical properties of amorphous zirconium-transition metal binary alloys

Inoue, A. ; Matsuzaki, K. ; Masumoto, T. ; Chen, H.

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(4), pp.1258-1268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00553260

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-field superconductivity in Al-O-Pb and Al-O-Pb-Bi sputtered films

Inoue, A. ; Matsuzaki, K. ; Ogashiwa, T. ; Masumoto, T.

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(12), pp.4362-4368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01132030

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Inoue, A
  2. Matsuzaki, K
  3. Masumoto, T
  4. Ogashiwa, T.
  5. Yano, N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...