skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Nhan đề tạp chí: J. Mater. Sci. xóa Chủ đề: AL, Aluminum Base Alloys xóa Tác giả/ người sáng tác: Matsubara, E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anomalous X-ray scattering study of amorphous and icosahedral [Al.sub.75][Cu.sub.15]V.sub.10 alloys.(Author abstract)

Matsubara, E. ; Waseda, Y. ; Tsai, A. P. ; Inoue, A. ; Masumoto, T.

Journal of Materials Science, May, 1990, Vol.25(5), p.2507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray diffraction study of amorphous Al 77.5 Mn 22.5 and Al 56 Si 30 Mn 14 alloys

Matsubara, E. ; Harada, K. ; Waseda, Y. ; Chen, H. ; Inoue, A. ; Masumoto, T.

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(2), pp.753-756 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01174716

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray diffraction study of an amorphous Al 60 Ge 30 Ni 10 alloy

Matsubara, E. ; Harada, K. ; Waseda, Y. ; Inoue, A. ; Bizen, Y. ; Masumoto, T.

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(10), pp.3485-3489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00540483

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Inoue, A
  2. Matsubara, E
  3. Masumoto, T
  4. Waseda, Y
  5. Harada, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...