skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Tác giả/ người sáng tác: Mathur, Shubh xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surviving the dragnet: ‘special interest’ detainees in the US after 9/11

Mathur, Shubh

Race and Class, January 2006, Vol.47(3), pp.31-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-3968 ; E-ISSN: 1741-3125 ; DOI: 10.1177/0306396806061085

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconciliation and truth in Kashmir: a case study

Iqbal, Sajid ; Hossain, Zoheb ; Mathur, Shubh; Mathur, Shubh (Editor)

Race & Class, October 2014, Vol.56(2), pp.51-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-3968 ; E-ISSN: 1741-3125 ; DOI: 10.1177/0306396814542917

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory and hope: new perspectives on the Kashmir conflict – an introduction

Mathur, Shubh; Mathur, Shubh (Editor)

Race & Class, October 2014, Vol.56(2), pp.4-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-3968 ; E-ISSN: 1741-3125 ; DOI: 10.1177/0306396814542906

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The perfect enemy: Maps, laws and sacrifice in the making of borders

Mathur, Shubh

Critique of Anthropology, December 2013, Vol.33(4), pp.429-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-275X ; E-ISSN: 1460-3721 ; DOI: 10.1177/0308275X13499384

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life and death in the borderlands: Indian sovereignty and military impunity

Mathur, Shubh

Race & Class, July 2012, Vol.54(1), pp.33-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-3968 ; E-ISSN: 1741-3125 ; DOI: 10.1177/0306396812444819

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-regional conflicts and selective autonomy in J&K: Hill Councils in power

Wani, Gull; Mathur, Shubh (Editor)

Race & Class, October 2014, Vol.56(2), pp.81-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-3968 ; E-ISSN: 1741-3125 ; DOI: 10.1177/0306396814542919

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The events of 1953 in Jammu and Kashmir: a memoir of three generations

Khan, Nyla Ali; Mathur, Shubh (Editor)

Race & Class, October 2014, Vol.56(2), pp.13-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-3968 ; E-ISSN: 1741-3125 ; DOI: 10.1177/0306396814542910

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mathur, Shubh
  2. Mathur, S
  3. Khan, Nyla
  4. Hossain, Zoheb
  5. Iqbal, Sajid

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...