skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Năm xuất bản: 1998đến2007 xóa Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa Tác giả/ người sáng tác: Mateas, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tableau machine: an alien presence in the home

Romero, Mario ; Pousman, Zachary ; Mateas, Michael

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.1265-1270

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125687

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pousman, Zachary
  2. Pousman, Z.
  3. Romero, M.
  4. Mateas, Michael
  5. Mateas, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...