skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 82  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Matas Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE MULTIFUNCTION DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR VIEWING AND MANAGING ELECTRONIC CALENDARS

Anzures Freddy Allen ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O ; Matas Michael

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE MULTIFUNCTION DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR VIEWING AND MANAGING ELECTRONIC CALENDARS

Anzures Freddy Allen ; Lemay Stephen O ; Matas Michael ; Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable multifunction device, method, and graphical user interface for viewing and managing electronic calendars

Anzures Freddy Allen ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O ; Matas Michael

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable multifunction device, method, and graphical user interface for viewing and managing electronic calendars

Anzures Freddy Allen ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O ; Matas Michael

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable multifunction device, method, and graphical user interface for viewing and managing electronic calendars

Anzures Freddy Allen ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O ; Matas Michael

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable Multifunction Device, Method, and Graphical User Interface for Viewing and Managing Electronic Calendars

Anzures Freddy Allen ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O ; Matas Michael

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable electronic device for photo management

Matas Michael ; Christie Greg ; Marcos Paul D ; Forstall Scott ; Van Os Marcel ; Ording Bas ; Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Missed telephone call management for a portable multifunction device

Forstall Scott ; Christie Greg ; Herz Scott ; Chaudhri Imran ; Matas Michael ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE ELECTRONIC DEVICE FOR PHOTO MANAGEMENT

Matas Michael ; Christie Greg ; Marcos Paul D ; Forstall Scott ; Van Os Marcel ; Ording Bas ; Chaudhuri Imuran

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable electronic device for photo management

Matas Michael ; Christie Greg ; Marcos Paul D ; Forstall Scott ; Van Os Marcel ; Ording Bas ; Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Missed telephone call management for a portable multifunction device

Forstall Scott ; Christie Greg ; Herz Scott ; Chaudhri Imran ; Matas Michael ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable Electronic Device for Photo Management

Matas Michael ; Christie Greg ; Marcos Paul D ; Forstall Scott ; Van Os Marcel ; Ording Bas ; Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Missed Telephone Call Management for a Portable Multifunction Device

Forstall Scott ; Christie Greg ; Herz Scott ; Chaudhri Imran ; Matas Michael ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable Electronic Device for Photo Management

Matas Michael ; Christie Greg ; Marcos Paul D ; Forstall Scott ; Van Os Marcel ; Ording Bas ; Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE ELECTRONIC DEVICE, METHOD, AND COMPUTER PROGRAM

Matas Michael ; Christie Greg ; Marcos Paul D ; Forstall Scott ; Van Os Marcel ; Ording Bas ; Chaudhuri Imuran

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRONIC DEVICE, METHOD, COMPUTER PROGRAM

Matas Michael ; Christie Greg ; Marcos Paul D ; Forstall Scott ; Van Os Marcel ; Ording Bas ; Chaudhuri Imuran

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Missed telephone call management for a portable multifunction device

Forstall Scott ; Christie Greg ; Herz Scott ; Chaudhri Imran ; Matas Michael ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Missed Telephone Call Management for a Portable Multifunction Device

Forstall Scott ; Christie Greg ; Herz Scott ; Chaudhri Imran ; Matas Michael ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable electronic device for photo management

Matas Michael ; Christie Greg ; Marcos Paul ; Forstall Scott ; Van Os Marcel ; Ording Bas ; Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Missed Telephone Call Management for a Portable Multifunction Device

Forstall Scott ; Christie Greg ; Herz Scott ; Chaudhri Imran ; Matas Michael ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 82  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (17)
 2. 2010đến2011  (9)
 3. 2012đến2013  (21)
 4. 2014đến2016  (24)
 5. Sau 2016  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Korean  (11)
 2. Japanese  (8)
 3. Chinese  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Van Os Marcel
 2. Matas Michael
 3. Forstall Scott
 4. Chaudhri Imran
 5. Christie Greg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...