skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Năm xuất bản: 1976đến1977 xóa Tác giả/ người sáng tác: Mason, D T xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prolonged His-Q interval in chronic bifascicular block. Relation to impending complete heart block

Vera, Z ; Mason, D T ; Fletcher, R D ; Awan, N A ; Massumi, R A

Circulation, January 1976, Vol.53(1), pp.47-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 1244254 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vera, T., Zakauddin
  2. Awan, N A
  3. Vera, Z.
  4. Awan, A., Najam
  5. Mason, D.T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...