skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Exploring Interactive Relevance Feedback With a Two-Pass Study Design
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Interactive Relevance Feedback With a Two-Pass Study Design

Demner-Fushman, Dina ; He, Daqing ; Oard, Douglas W; Maryland Univ College Park Inst FOR Advanced Computer Studies (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. He, Daqing
  2. Oard, Douglas W
  3. Demner-Fushman, Dina
  4. Maryland Univ College Park Inst FOR Advanced Computer Studies

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...