skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Chủ đề: Sciences (General) xóa Tác giả/ người sáng tác: Maryanto, Ibnu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of Bat Vestibular Systems in the Face of Potential Antagonistic Selection Pressures for Flight and Echolocation.(Research Article)

Davies, Kalina T. J. ; Bates, Paul J. J. ; Maryanto, Ibnu ; Cotton, James A. ; Rossiter, Stephen J.

PLoS ONE, April 24, 2013, Vol.8(4), p.e61998 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0061998

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Maryanto, Ibnu
  2. Davies, Kalina T. J.
  3. Davies, K.T.J.
  4. Rossiter, Stephen J
  5. Rossiter, S.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...