skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cotton, J xóa Tác giả/ người sáng tác: Martins, Joe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE EFFECT OF CANGRELOR VERSUS TICAGRELOR ON PLATELET ACTIVITY, CORONARY MICRO-CIRCULAR FUNCTION AND INFARCT SIZE IN PATIENTS SUFFERING ACUTE ST-SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION TREATED WITH PRIMARY PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

Ubaid, Salahaddin ; Ford, Tom ; Berry, Colin ; Khogali, Saib ; Wrigley, Benjamin ; Munir, Shahzad ; Martins, Joe ; Jaumdally, Rumi ; Amoah, Vincent ; Khan, Nazish ; Jon, Townend ; Mcalindon, Elisa ; Cotton, James

Journal of the American College of Cardiology, 10-12 March 2018, Vol.71(11), pp.A1388-A1388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(18)31929-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

109 Marked Differences in the Pharmacodynamics of Modern P2Y12 Inhibitors in Patients Undergoing Treatment for ST Segment Elevation MI (STEMI) and Non ST Segment Elevation MI (NSTEMI)

Amoah, Vincent ; Khan, Nazish ; Smallwood, Andrew ; Wrigley, Ben ; Martins, Joe ; Khogali, Saib ; Munir, Shahzad ; Alan, Nevill ; Cotton, James

Heart June 2016, Vol.102(Suppl 6), p.A77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-6037 ; E-ISSN: 1468-201X ; DOI: 10.1136/heartjnl-2016-309890.109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

111 The Degree and Time Course of Platelet Inhibition Following the Administration of Oral Antiplatelet Agents in Patients Presenting with ST Elevation MI (STEMI)

Khan, Nazish ; Vincent, Amoah ; Smallwood, Andrew ; Wrigley, Ben ; Martins, Joe ; Khogali, Saib ; Shahzad, Munir ; Alan, Nevill ; Cotton, James

Heart June 2016, Vol.102(Suppl 6), p.A78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-6037 ; E-ISSN: 1468-201X ; DOI: 10.1136/heartjnl-2016-309890.111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cotton, James
  2. Khogali, Saib
  3. Wrigley, B
  4. Khan, Nazish
  5. Cotton, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...